BIVC ПЪРВА БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ    19-21 юни 2015 София
   FIRST BALKAN VALUATION CONFERENCE

CHAMBER OF INDEPENDENT APPRAISERS IN BULGARIA
REGIONAL COLLEGE OF SOFIA CITY AND SOFIA REGION
 
 

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ
СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ

За кореспонденция и информация

София 1000, пл.”Славейков” № 6,
ет. 2, офис 13


за поръчка на матракtel:  02/ 986 47 16, 0884 440 990

e-mail: src.ciab@geobiz.net

 

Този уеб сайт се поддържа с подкрепата на KABOX.
ПРЕПОРЪЧВАМЕ И СПОДЕЛЯМЕ:

Дунапрен и матраци от KABOX. ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ НА НАЙ-ДОБРИТЕ БЪЛГАРСКИ МАТРАЦИ

 

Сметка за превеждане на такси

Юробанк и еф джи България,
IBAN: BG72BPBI79421079501605,
BIС: BPBIBGSF

КНОБ - Регионална колегия
София-град и София-област
Основание за плащане:
Такса балканска конференция 2015


МОЖЕ ДА СВАЛИТЕ:

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
Форма за хотелска регистрация

ПРЕДВАРИТЕЛЕН СПИСЪК С ДОКЛАДИ ЗА ПЪРВАТА БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОБРИ ОЦЕНИТЕЛСКИ ПРАКТИКИ”

„Оценки за гарантиране на банковата сигурност"

„Valuation for bank security".

Докладчик: Мирела Бехлули, REV, Албанското общество на оценители на имота /SVP/ Албания, Президент

„Ипотечно заемно оценяване - практика в Латвия"

„Practice of mortgage lending valuation in Latvia"

Докладчик: Артурс Журомскис, REV, MRICS, Латвийската асоциация на оценителите на имоти

"Организация и оценителска практика в Македония"

„Chambre of Valuers of Republic of Macedonia”

Докладчик: Надица Младеновска - Крцкоска, REV, Камара на оценителите на Република Македония /KPRM/, Президент

„Ипотечна заемна стойност - практика в Гърция”

„Mortgage Lending Value & Practice in Greece”

Докладчик: Антонис Папаофранос, REV, Асоциацията на гръцките оценители /AVAG/ Гърция, Вицепрезидент

„Подходи и методи за оценяване на стартиращи компании”

„Startups valuation: approaches and methods”

Докладчик: Росица Тричкова, ИДЕС, д-р Нигохос Канарян, д-р по икономика, НБУ

„Предизвикателства на оценкатa на имоти във формиращите се пазари”

„The challenges of real estate valuation in emerging markets”

Докладчик: инж. Владислава Владова Бретт, доц.д-р инж. Георги Андонов, УАСГ

„Финансова оценка на проекти за развитие на недвижими имоти”

„Financial evaluation of property development projects”

Докладчик: д-р Маню Тодоров Моравенов, MRICS, Висше училище по застраховане и финанси /ВУЗФ/

"Оценка на активите на търговските банки"

„Valuation of assets of commercial banks”

Докладчик: проф. д-р Серафим Петров, Международно Висше Бизнес Училище /МВБУ/

„Справедливата стойност в контекста на счетоводната отчетност и на професионалната оценка – общото и различното”

”Fair value within the accounting and professional valuation context – similarities and differences”

Докладчик: доц. д-р Виолета Касърова, НБУ

„Предизвикателства пред оценителите при оценки в „умните“ градове”

„Appraisers’ challenges in ‘the "Smart" cities”

Докладчик: Райчо Дянков, MRICS, КНОБ

„Методологията за оценяване залегнала в международните стандарти за оценяване - източник за добра оценителска практика”

„The valuation methodology enshrined the international valuation standards – source of good practice”

Докладчик: маг.инж. маг. ик. Румен Неделчев, КНОБ

„Най-пълноценна и най-добра употреба”

„Нighest and best use analysis”

Докладчик: Светозар Атанасов, КНОБ

Насоки за оценяване на патентно портфолио”

„Guidelines for evaluating the patent portfolio”

Докладчик: инж. Виолета Шентова, КНОБ

"Скъпоценни камъни - практики при изготвяне на оценка"

„Gems - BEAUTY OF the MINERALS”

Докладчик: Д-р Екатерина Захариева и Мартин Трифонов

©2015 CIAB-Sofia